genetyka diagnostyczna i laboratoryjna
ISO 9001 certificate FS 5431954

ISO 9001
FS 5431954

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Sieci Laboratoriów Referencyjnych Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Certyfikat Jakości Labquality

Certyfikat Jakości Labquality
NFZ

NFZ

Poradnie specjalistyczne NZOZ GENOS realizują kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ginekologii i położnictwa oraz genetyki klinicznej. Aby być przyjętym w ramach kontraktu należy posiadać skierowanie od lekarza, którego macierzysta placówka dysponuje kontraktem z NFZ.
Kontrakt obejmuje wszystkie badania wykonywane w naszym Laboratorium.

Uczestniczymy także w programie profilaktycznym Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy.
Specjalizujemy się również w diagnostyce przyczyn niepłodności małżeńskiej.

W związku z ograniczoną wielkością kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wizyty powinny być uzgadniane z wyprzedzeniem zależnym od aktualnego stanu realizacji kontraktu.
Telefon do rejestracji Poradni w Strońsku: 728 923 497 lub 043 823 14 47
Telefon do rejestracji Poradni w Łodzi: tel.: 042 611 63 11

Skierowanie musi zawierać:

  • wyraźną pieczątkę placówki kierującej z czytelnym numerem REGON i sygnaturą umowy z NFZ.
  • wyraźną pieczątkę lekarza kierującego z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu.
  • rozpoznanie i kod ICD10 (międzynarodowy kod choroby).
  • podstawowe dane pacjenta (numer PESEL, dokładny adres).
  • cel porady.

Przy każdej wizycie należy okazać dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający odprowadzanie składek ZUS(np. ZUS RMUA, podstemplowaną i aktualną książeczkę ubezpieczeniową itp.).

GENOS, ul. Inowrocławska 9/132, 91-020 Łódź, tel. 42 611 63 11, tel./fax 42 611 63 12, genos@genos.com.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.